Loading...

  Chứng thực chữ ký của người dịch

  Chứng thực chữ ký của người dịch

  1. Người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch.

  2. Người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

  3. Việc chứng thực chữ ký của người dịch được thực hiện theo thủ tục chứng thực chữ ký được quy định tại Điều 17 của Nghị định này.

  4. Trang đầu tiên của bản dịch phải được ghi rõ chữ "BẢN DỊCH" vào chỗ trống phía trên bên phải. Nếu bản dịch có từ hai trang trở lên thì phải đánh số trang theo thứ tự và phải đóng dấu giáp lai giữa các tờ. Bản dịch phải được đính kèm với bản sao của giấy tờ cần dịch.

   

   

  DỊCH THUẬT Tâm Việt Nhận chứng thực chữ ký người dịch chỉ 10.000/ trang